Sindikat GIT HIT, Nova Gorica
Sindikat podjetja HIT, enota gostinstva in turizma

 

Do Avgusta meseca smo se predstavniki sindikatov z Upravo dogovarjali, kako bi za določen čas od dveh do treh let sprejeli KP o plačah in kakšna bi bila njena vsebina. Do takrat smo predstavniki sindikata GIT HIT se z Upravo strinjali, da bi osnovne plače iz nominalnih zneskov konvertirali v relativna razmerja, tako kot je bilo včasih in da bi lahko vpeljali nov dodatek za vikend. To je bil vsekakor za sindikat sprejemljiv predlog, s tem, da bi ob podpisu Dogovora oziroma KP o plačah dogovorili tudi obstoječi socialni korektiv. To so bili naši pogoji za podpis KP o plačah oziroma dogovora. Nato je delodajalec v Avgustu mesecu posredoval čistopis KP o plačah, ki pa je poleg zgoraj navedenih vsebin vseboval še mnogo več sprememb. Naj naštejemo le nekatere pomembnejše:  ukinja dodatek za obvezno zaščitno opremo, ukinja dikcijo premestitve delavca v okviru iste tarifne skupine, spreminja dikcijo solidarnostne pomoči in jubilejne nagrade, spreminja prilogo 5 o napitnini, ter v KP o plačah uveljavlja 6 prilogo, ki vsebuje Metodologijo napredovanja in nagrajevanja. O vsem zgoraj naštetem in še kaj zraven smo sindikati imeli zgolj ena pogajanja v mesecu septembru in se kot tudi pričakovano nismo izpogajali o vsem. Nekatere od teh zadev smo se z Upravo strinjali, spet druge še danes pričakujemo da se bomo dogovorili. A kot tudi sami vidite je Uprava dne 02.11.2016 zaključila pogajanja, enostavno sindikatu GIT HIT ponudila možnost le te podpisati ali pa nič. V sindikatu se vsekakor s tem predlogom ne strinjamo a smo od Uprave pričakovali nadaljevanje pogajanj.

Na kratko naj pojasnimo, zakaj predloga ne podpiramo. Najbolj pomemben del, ki za nas in socialno varnost najšibkejših v podjetju predstavlja socialni korektiv, ki ga Uprava brez utemeljenega razloga ne želi podpisati/dogovoriti, pa čeprav smo ga dogovorili oktobra leta 2013. Ne strinjamo se, da se socialni korektiv ukine preden se uredi celoten plačni sistem, ki je danes zelo slab.

Drugi del, ki je za sindikat GIT HIT tudi zelo pomemben je variabilni del pri plači tako imenovani faktor Foe. Predstavnike delodajalca smo vprašali zakaj se faktror Foe v zadnjem letu in pol še ni nič dvignil, saj poslujemo bolje. Predstavnike delodajalca smo tudi povprašali, kako bodo na ta variabilni del plač vplivale osnovne plače po predlogu uprave, pa čeprav je po zadnjem predlogu dvig zgolj 1%. Namreč dvig osnovnih plač neposredno vpliva na spremembo faktorja Foe. Torej po našem mnenju, ki je bilo Upravi družbe tudi predstavljeno je, da se pri nespremenjeni realizaciji faktor Foe zniža. To je jasno. Kakšne so posledice. Osnovne plače se dvignejo vsem zaposlenim v podjetju sorazmerno z umestitvijo v plačni razred v katerem zaposleni je, medtem ko se Foe ne zniža sorazmerno. Kdo je tukaj najbolj oškodovan vemo tisti, ki smo v zadnjih treh letih se s tem že soočili. Zato ta poteza ni poštena.

Tretja zadeva pa je Metodologija nagrajevanja in napredovanja. Ta del, ki ga delodajalec želi umestiti v samo kolektivno pogodbo je po vsebini in načinu v domeni  Sveta delavcev in ne sindikatov. S sindikati je Uprava dolžna dogovoriti zgolj to kolikokrat na leto bodo zaposleni nagrajeni in koliko nas bo napredovalo, kako bodo novo zaposleni začeli, kaj v primeru prerazporeditev, dodatnih del itd.. Sami kriteriji, ki se nanašajo na ocenjevanje zaposlenih pa so v domeni Sveta delavcev in zanj naj prevzamejo odgovornost. O tako pomembnem dokumentu namreč še nismo  imeli pogajanj. Delodajalec pa ob tej priložnosti samovoljno spreminja obstoječo prilogo 2, ki se nanaša na vrednotenje delovnih mest in pogoji za razvrstitev delavca v drugi plačilni razred, v delu, ki se nanaša na premestitev delavca v isto tarifno skupino, kot jo zaseda npr.sedaj.  Poleg tega ukinja tudi dikcijo, ki se nanaša na dodatna dela. Tudi ta del Kolektivne pogodbe namreč terja dodatna pogajanja in usklajevanja.

Kot četrti del KP o plačah vidimo kot nesprejemljiv to, da ukinja dodatek za obvezno zaščitno opremo. Namreč v sindikatu GIT HIT smo mnenja, da bi ta dodatek delodajalec moral izplačevati delavcem zaposlenim v gostinstvu ter tehničnih službah in še nekaterim. Zato smo od delodajalca pričakovali, da bo to začel početi v skladu s KP o plačah, vendar ga sedaj ta dodatek ukinja. S tem se vsekakor v sindikatu GIT HIT ne strinjamo in bomo pravico iskali na sodišču.

Ob tej priložnosti vam sporočamo, da smo delodajalcu ponudili da podpišemo KP o plačah takšno, ki sedaj velja z razliko, da se uvede relativna razmerja v osnovnih plačah z dvigom 1%, da se uvede dodatek za vikende in da se navkljub našemu nasprotovanju uvede višji dodatek za blagajnike v igralnici, to pomeni 7% dodatek ter socialni korektiv in s tem podaljšali veljavno KP o plačah do 31.03.2018, kot so predstavniki delodajalca tudi predlagali. To smo se v zadnjem obdobju tudi pogovarjali. Uprava pa na naš predlog ne pristane.

Toliko na kratko smo želeli vam opisati, kakšne zadeve želi Uprava spremeniti, in se žal z njimi ne moremo strinjati. Najmanj pa na osnovi enih pogajanj, ki smo jih imeli v sredini meseca septembra letos.  Ob tem, da naj poudarimo za vse, ki to prebirate, da se z Upravo nikakor ne strinjamo, da bo dvig osnovnih plač in dodatkov, ki jih namerava podpisati  zgolj z dvema sindikatoma v podjetju, uravnavala maso  za plače z nižanjem variabilnega dela plač. V osnovi smo mnenja, da bi moral delodajalec na mesto, da se ukvarja z dvigom osnovnih plač za 1% spremeniti variabilni del plač, torej glede na poslovanje dvigniti in s tem povrniti tisti nastali minus, ki smo ga zaposleni žrtvovali zadnje tri leta. Poleg tega pa usmeriti vse moči v to, da bi končno naredili nov, pravičnejši plačni sistem, ki bi bil bolj stimulativen za zaposlene.